تاثیر فاضلاب شهری بر خاک

تاثیر فاضلاب شهری بر خاک

فاضلاب شهری، می تواند اثرات مخربی بر خاک داشته باشد. این اثرات، عبارتند از:

 • آلودگی خاک: فاضلاب شهری، می تواند حاوی مواد آلی، مواد معدنی، مواد شیمیایی و میکروب ها باشد. این مواد، می توانند باعث آلودگی خاک شوند. آلودگی خاک، می تواند باعث کاهش کیفیت خاک و رشد گیاهان شود.
 • تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک: فاضلاب شهری، می تواند باعث تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک شود. این تغییرات، می توانند باعث کاهش نفوذپذیری خاک، کاهش ظرفیت نگهداری آب خاک و افزایش شوری خاک شوند.
 • انتشار بیماری: فاضلاب شهری، می تواند حاوی میکروب های بیماری زا باشد. این میکروب ها، می توانند باعث انتشار بیماری شوند.

 

انواع آلودگی خاک ناشی از فاضلاب شهری

آلودگی خاک ناشی از فاضلاب شهری، می تواند به دو دسته کلی تقسیم شود:

 • آلودگی شیمیایی: آلودگی شیمیایی خاک ناشی از فاضلاب شهری، به دلیل وجود مواد شیمیایی در فاضلاب است. این مواد شیمیایی، می توانند شامل مواد آلی، مواد معدنی و مواد شیمیایی صنعتی باشند.
 • آلودگی میکروبی: آلودگی میکروبی خاک ناشی از فاضلاب شهری، به دلیل وجود میکروب های بیماری زا در فاضلاب است. این میکروب ها، می توانند شامل باکتری ها، ویروس ها و انگل ها باشند.

 

راه های کاهش تاثیر فاضلاب شهری بر خاک

برای کاهش تاثیر فاضلاب شهری بر خاک، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

 • تصفیه فاضلاب: تصفیه فاضلاب، می تواند به حذف مواد آلی، مواد معدنی، مواد شیمیایی و میکروب ها از فاضلاب کمک کند.
 • استفاده از روش های آبیاری مناسب: استفاده از روش های آبیاری مناسب، می تواند به کاهش شوری خاک کمک کند.
 • استفاده از پوشش گیاهی مناسب: استفاده از پوشش گیاهی مناسب، می تواند به کاهش فرسایش خاک کمک کند.

 

نکات مهم در مورد تاثیر فاضلاب شهری بر خاک

 • فاضلاب شهری، می تواند اثرات مخربی بر خاک داشته باشد.
 • برای کاهش تاثیر فاضلاب شهری بر خاک، باید از روش های مختلفی استفاده کرد.
 • تصفیه فاضلاب، یکی از موثرترین روش های کاهش تاثیر فاضلاب شهری بر خاک است.