تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری فرآیندی است که برای حذف مواد آلی، مواد جامد و مواد شیمیایی از فاضلاب استفاده می شود. تصفیه فاضلاب شهری برای حفظ محیط زیست و محافظت از منابع آب ضروری است.

جهت تصفیه فاضلاب بایستی نصب فاضلاب اگوی شهری بصورت استاندارد انجام شده باشد.

تصفیه فاضلاب شهری

مراحل تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری معمولاً شامل مراحل زیر است:

  1. آشغالگیری: در این مرحله، مواد جامد بزرگ مانند دستمال کاغذی، پلاستیک و سایر زباله ها از فاضلاب جدا می شوند. 
  2. ته نشینی اولیه: در این مرحله، مواد جامد معلق از فاضلاب به صورت ته نشین می شوند.
  3. تصفیه بی هوازی: در این مرحله، باکتری های بی هوازی مواد آلی را تجزیه می کنند.
  4. تصفیه هوازی: در این مرحله، باکتری های هوازی مواد آلی را تجزیه می کنند.
  5. فیلتراسیون: در این مرحله، مواد جامد معلق و مواد شیمیایی از فاضلاب فیلتر می شوند.
  6. کلرزنی: در این مرحله، کلر برای از بین بردن میکروب های بیماری زا به آب اضافه می شود.

 

انواع تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

  • تصفیه اولیه: در این نوع تصفیه، مواد جامد بزرگ و مواد جامد معلق از فاضلاب حذف می شوند.
  • تصفیه ثانویه: در این نوع تصفیه، مواد آلی از فاضلاب حذف می شوند.

تصفیه اولیه معمولاً شامل مراحل آشغالگیری و ته نشینی اولیه است. تصفیه ثانویه معمولاً شامل مراحل تصفیه بی هوازی، تصفیه هوازی و فیلتراسیون است.

 

تصفیه فاضلاب شهری و محیط زیست

تصفیه فاضلاب شهری نقش مهمی در حفظ محیط زیست ایفا می کند. فاضلاب خام حاوی مواد آلی، مواد جامد و مواد شیمیایی است که می تواند باعث آلودگی آب های زیرزمینی و منابع آب سطحی شود. تصفیه فاضلاب شهری به حذف این مواد از فاضلاب کمک می کند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری می کند.

تصفیه فاضلاب شهری همچنین به کاهش انتشار بوی بد و ایجاد بیماری کمک می کند. فاضلاب خام حاوی میکروب های بیماری زا است که می تواند باعث بیماری شود. تصفیه فاضلاب شهری به از بین بردن این میکروب ها کمک می کند و از انتشار بیماری جلوگیری می کند.