فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی، پسابی است که از صنایع مختلف تولید می شود. این پساب، می تواند حاوی مواد آلی، مواد معدنی، مواد شیمیایی و میکروب ها باشد.

فاضلاب صنعتی

انواع فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی، می توان به دو دسته کلی تقسیم شود:

 • فاضلاب آلی: فاضلاب آلی، شامل فاضلابی است که حاوی مواد آلی است. این فاضلاب، معمولاً از صنایع غذایی، کشاورزی و نساجی تولید می شود.
 • فاضلاب غیر آلی: فاضلاب غیر آلی، شامل فاضلابی است که حاوی مواد معدنی یا مواد شیمیایی است. این فاضلاب، معمولاً از صنایع معدنی، پتروشیمی و فلزی تولید می شود.

اثرات زیست محیطی فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی، می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. این اثرات، عبارتند از:

 • آلودگی آب: فاضلاب صنعتی، می تواند باعث آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی شود. این آلودگی، می تواند باعث مرگ آبزیان و سایر موجودات زنده شود.
 • آلودگی خاک: فاضلاب صنعتی، می تواند باعث آلودگی خاک شود. این آلودگی، می تواند باعث کاهش کیفیت خاک و رشد گیاهان شود.
 • انتشار بیماری: فاضلاب صنعتی، می تواند باعث انتشار بیماری شود. این بیماری ها، می توانند از طریق تماس با آب آلوده یا خوردن غذاهای آلوده منتقل شوند.

راه های کاهش آلودگی فاضلاب صنعتی

برای کاهش آلودگی فاضلاب صنعتی مانند فاضلاب خانگی، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

 • تصفیه فاضلاب صنعتی: تصفیه فاضلاب صنعتی، می تواند به حذف مواد آلی، مواد معدنی و مواد شیمیایی از فاضلاب کمک کند.
 • استفاده از مواد اولیه و فرآیندهای تولید سازگار با محیط زیست: استفاده از مواد اولیه و فرآیندهای تولید سازگار با محیط زیست، می تواند به کاهش تولید فاضلاب صنعتی کمک کند.
 • جمع آوری و دفن فاضلاب صنعتی خطرناک: جمع آوری و دفن فاضلاب صنعتی خطرناک، می تواند به کاهش آلودگی محیط زیست کمک کند.

نکات مهم در مورد فاضلاب صنعتی

 • فاضلاب صنعتی، می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد.
 • برای کاهش آلودگی فاضلاب صنعتی، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد.
 • تصفیه فاضلاب صنعتی، یکی از موثرترین راه های کاهش آلودگی فاضلاب صنعتی است.