حوضچه فاضلاب شهری

یک حوضچه فاضلاب شهری یک سازه بزرگ است که برای جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری استفاده می شود. حوضچه های فاضلاب شهری معمولاً در زمین حفر می شوند و از بتن یا سایر مواد ضد آب ساخته می شوند. فاضلاب از طریق لوله ها به حوضچه فاضلاب شهری هدایت می شود و سپس در آنجا برای حذف مواد جامد، مواد آلی و مواد شیمیایی تصفیه می شود. آب تصفیه شده سپس به رودخانه ها، دریاچه ها یا آبخوان ها تخلیه می شود.

حوضچه فاضلاب شهری

حوضچه های فاضلاب شهری نقش مهمی در حفظ محیط زیست ایفا می کنند. آنها به جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و منابع آب سطحی کمک می کنند. همچنین به کاهش انتشار بوی بد و ایجاد بیماری کمک می کنند.

حوضچه های فاضلاب شهری انواع مختلفی دارند. برخی از رایج ترین انواع عبارتند از:

  • حوضچه های ته نشینی: این حوضچه ها برای ته نشینی مواد جامد از فاضلاب استفاده می شوند.
  • حوضچه های بی هوازی: این حوضچه ها برای تجزیه مواد آلی توسط باکتری های بی هوازی استفاده می شوند.
  • حوضچه های هوازی: این حوضچه ها برای تجزیه مواد آلی توسط باکتری های هوازی استفاده می شوند.
  • حوضچه های فیلتراسیون: این حوضچه ها برای حذف مواد جامد معلق و مواد شیمیایی از فاضلاب استفاده می شوند.

 

حوضچه های فاضلاب شهری باید به طور منظم تمیز و نگهداری شوند تا عملکرد صحیح داشته باشند. این کار معمولاً توسط یک شرکت خدماتی تصفیه فاضلاب انجام می شود.